ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิปูน
รู้จักศูนย์ของเรา  

นำชมศูนย์ของเรา
ศูนย์ ICT กับการเรียนรู้ของ
เด็กของเรา

กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ตารางเรียนคอมพิวเตอร์
ตารางเรียนคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ ICT

 
บรรยากาศการเรียนการสอน
 
     
เด็กไทยก้าวไกล ICT