ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิปูน  
ตารางเรียนคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ ICT