โครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง เป็นโครงการพัฒนาแหล่งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
บรรเทาอุทกภัยพื้นที่สองฝั่งคลองดินแดง และแม่น้ำตาปีตอนล่าง
เขื่อนเก็บกักน้ำทำเลที่สร้างเขื่อน ในแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 แผ่น ระวาง III พิกัด 47P NK
660–502 อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่รับน้ำฝนเหนือเขื่อน 122 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณรับน้ำฝน เฉลี่ยทั้งปีในบริเวณพื้นที่รับน้ำฝนเหนือเขื่อน 1,900 มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำเฉลี่ยทั้งปีไหลลงอ่างเก็บน้ำ ประมาณ 87 ล้านลูกบาศก์เมตร
เขื่อนดินสูง 24 เมตร
เขื่อนดินยาว 2,260 เมตร
ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 60 ล้านลูกบาศก์เมตร
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 4,000 ไร่
ประโยชน์
1. ช่วยบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เพาะปลูกและบ้านเรือนราษฎรสองฝั่งคลองดินแดง ด้านท้าย
อ่างเก็บน้ำ และร่วมกับอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ช่วยบรรเทาอุทกภัยสองฝั่งแม่น้ำตาปี
อย่างสมบูรณ์
2. น้ำในอ่างเก็บน้ำสามารถนำไปใช้ในการเพาะปลูกสำหรับพื้นที่สองฝั่งคลองดินแดง
และแม่น้ำตาปีได้ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ไร่
3. เป็นแหล่งเพาพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่
4. บริเวณอ่างเก็บน้ำจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
อีกทางหนึ่ง
ค่าก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง 844,029,000 บาท
นอกจากนี้ การอพยพประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้ สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เอก อัคราชกุมารี ทรง
มีพระเมตตา จัดสร้างที่พักให้แก้ประชาชนที่ประสบภัยพืบัติในครั้งนั้น โดยได้จัดสร้าง
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ขึ้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน และได้มีการ
พัฒนาอาชีพต่าง ๆ เช่น งานด้านการประมง การเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่หมู่
ที่ 11ขอขอบคุณท่านศึกษาเกษม แก้วเจริญ ศึกษาธิการอำเภอพิปูน ที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อเอกสาร