ประกาศสอบราคาจ้าง เทศบาลตำบลพิปูน (2)
     
 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่  6 พฤศจิกายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน   2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนวิทยุสื่อสาร  โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 15 กันยายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดมังคลาราม โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 31 ตุลาคม   2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานลอยกระทง โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 31 ตุลาคม  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา กวาดขยะและตัดหญ้า โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 3 ตุลาคม  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 3 ตุลาคม   2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 21 กันยายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้่า หมายเขทะเบียน บท.9806 นศ.ลงวันที่ 20 กันยายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 20 กันยายน  2560 าวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-51-0003 โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 20 กันยายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 15 กันยายน  2560 ดาวโหลด
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)ยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดาวโหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเจาะจง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดาวโหลด
ประกาศ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดาวโหลด
ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดาวโหลด
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด เก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2560 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลด
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานที่เทขยะมูลฝอย ให้เป็นสถานที่เทขยะมูลฝอยแบบควบคุม จำนวน 1 โครงการ  ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้าง เหมางานรักษาความสะอาด เก็บขนขยะ กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2559