พระครูมงคลจริยาจารย์
ผู้คิดค้นยาสมุนไพร
รักษาโรคมะเร็ง