ฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลพิปูน  
                       
           
นายธนบดี ธนากรรฐ์
นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน
   
นายสฤษดิ์ ศรีศักดา
รองนายกเทศมนตรี
นายโอฬาร ราชมณี
รองนายกเทศมนตรี
   
  นายณัชพล จันทร์ภักดี
เลขานุการ
   
 
นายประลาภ รัตนสิทธิ์
ที่ปรึกษา