คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร


กรณีแก้ไข
รายการสัญชาติการแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม


การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (1)

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบุคคล


การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลสัญชาติไทย
ซึ่งไม่มีสัญชาต

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การขอเลขที่บ้าน (1)การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
1การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (1)

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออก

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบีย


การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทย


การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและร

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน


การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศ

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิการแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

การแจ้งขุดดินการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว

การแจ้งถมดินการแจ้งรื้้อถอนบ้าน
หรือบ้านถูกทำลาย

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับ

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็ก

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู


การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมา

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทย

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่าว

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่าง

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเก


การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐาน

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดย

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย

ียนบ้าน
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อใน


การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเ


การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถ

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผ

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด


การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

กรณีสำนักทะเบียนอื่น
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิมการรับแจ้งการย้ายเข้า

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไ

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

การรับแจ้งการย้ายออก

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือช

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (2)

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ