ต้นตระกูลศรีเปารยะ
หลวงอุดมสารคุณ (ชุ่ม ศรีเปารยะ) เป็นบุตรของหมื่นศรีบุรี(ศรีทอง)
ปู่ชื่อ หมื่นศรีบุรี ได้รับพระราชทานนามตระกุล “ศรีเปารยะ” จาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2460 ตามลำดับเลขที่3917 ดังมีข้อความดังต่อไปนี้
รามวชิราวุธ ปร.
ขอให้นามสกุลของรองอำมาตย์ตรี ขุนรองเลขาประณีต (ชุ่ม) จ่า
จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ว่า “ศรีเปารยะ” เขียนเป็นอักษร
โรมันว่า “Sripaurya” อันเป็นมงคลนาม ขอให้นามสกุล
“ศรีเปารยะ” มีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงอยู่ในกรุงสยาม
ชั่วกัลปวสาน
ภาพเอื้อเฟื้อจาก นายน้อม ปรีชา
เอกสารเอื้อเฟื้อจาก นายจำเนียร ศรีเปารยะ

   
             
       
             
                   
  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลแก่กระผม เพื่อพัฒนาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอำเภอพิปูน เพื่อการสืบค้นของนักเรียน นักศึกษาและผู้แสวงหาความรู้โดยทั่วไป   สมบูรณ์ ศิริรักษ์ ถ่ายภาพและบันทึกเรื่องราว