พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลบนยอดภูเขาพระ
อำเภอพิปูน พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคล ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีหน้าตักใหญ่ที่สุดใน
โลก คือ มีหน้าตักกว้าง 9.09 เมตร สูง 13.09 เมตร เป็นการสร้างในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์ 72 พรรษา การสร้างพระพุทธสิหิงค์
ได้สร้างขึ้นโดยการดำริของ นายราย ดำสมาน นายอำเภอพิปูน ในสมัยนั้น และ
ได้เริ่มมีการก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ในช่วงแรกที่มีการขุดฐานราก วาง
เสาเอกของฐานพระพุทธรูปนั้น ได้บังเกิดอัศจรรย์ขึ้น คือ เจ้าหน้าที่ได้พบเศียร
พระพุทธรูปตรงบริเวณที่ขุด ซึ่งพุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปนั้นจะ
เหมือนกับภาพร่างของพระพุทธสิหิงส์โดย นายชรินทร์ สันติกูล ช่างโยธาส่วน
อำเภอพิปูน เขียนไว้บนแบบแปลนทุกประการ และได้ดำเนินงานควบคุมการ
ก่อสร้างในระยะเริ่มแรก ปัจจุบัน เศียรพระพุทธรูปดังกล่าว ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาพระ (ปัจจุบันเทศบาลตำบลเขาพระ) ได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่
สำนักงาน ปัจจุบัน งานก่อสร้างพระพุทธรูปได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดย
บุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในขณะนนั้ คือ คุณนายเสมอ ป้อมพิมพ์ภรรยาของนายอำเภอพิปูน การกอ่ สร้างพระพุทธสิหิงค์กำลังดำเนินการทำบันไดขึ้นไปนมัสการปั้นเศียรนาคเจ็ดเศียรบริเวณเชิงบันได
ทางขึ้นเขาพระซึ่ง เป็นภูเขาหินปูนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในที่ราบกลางทุ่งนาในย่านชุมชนบ้าน
หน้าเขา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ ทิศเหนือจดที่ดินของประชาชน และที่ดินวัดหน้าเขา(วัดทองทำนุ) ทิศใต้จดแหล่งน้ำ คอลง หนอง บึง และที่นาของประชาชน
เชิงเขาทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ส่วนทิศตะวันตก เป็นที่ดินของวัดหน้าเขาจดทะเบียนเป็นที่ธรณีสงฆ์


ประวัติ พระพุทธสิงหิงค์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ตามตำนานกล่าวว่า พระมหากษัตริย์ลังกาโปรดให้สร้าง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 7๐๐ และมาอยู่ประเทศไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปัจจุบันพระพุทธสิหิงค์ใน
ประเทศไทยมีอยู่ 3 องค์ คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และหอพระ
พุทธสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หอพระพุทธสิหิงค์นี้เดิมเป็นหอพระประจำวังของเจ้าพระยานคร
(น้อย) ภายในหอแบ่งเป็นสองตอน ตอนหน้าเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงค์และ
พระลากเงิน พระลากทอง ส่วนหอตอนหลังเป็นที่บรรจุอัฐิของสกุล ณ นคร

งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ เริ่มในเดือน 5 แรม 1 ค่ำของทุกปี โดยมีประเพณีชักพระบกและนมัสการพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลรวมถึงการแห่ผ้าห่มฐานชุกชี
พระพุทธสิหิงค์ด้วย
นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์ รวบรวม/เรียบเรียง
somboonsirirak@gmail.com
 
         
       
         
       
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลแก่กระผม เพื่อพัฒนาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอำเภอพิปูน เพื่อการสืบค้นของนักเรียน นักศึกษาและผู้แสวงหาความรู้โดยทั่วไป   สมบูรณ์ ศิริรักษ์ ถ่ายภาพและบันทึกเรื่องราว