สำนักปลัด เทศบาลตำบลพิปูน

กองคลัง
กองช่าง กองการศึกษา   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม