ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
   
 
   
 
 
 

 กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130ปี เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตลอดจนเพื่อปลุกจิตสำนึกร่วมของคนกระทรวงมหาดไทยที่ได้อุทิศตนด้วยการอำนวยประโยชน์สุขให้กับประชาชน และเพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามปณิธาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทยตลอดระยะเวลา 130 ปี

สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th

 

 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2565