ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
 
   
 
 
 

 ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลพิปูน

เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้การพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แกประชาชน 
สแกน QR Code แบบสำรวจฯ
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2565